Designprocess i 4 steg

1. Undersöka

2. Lära

3. Utforska

4. Skapa

Användningstester sker löpande under hela processen för att säkerställa att produkten håller kvalitét och levererar värde för målgrupperna.

 

Undersöka - research och analys

Aktiviteter

 • Definiera mål och vision
 • Inblick i affärs- och marknadsplaner
 • Omvärldsanalys av liknande produkter
 • Genomgång av eventuella förstudier, marknadsplaner och konkurrentanalyser
 • Intervjuer med stakeholders för att förstå produktvision, risker, möjligheter, synergier med andra eventuellt pågående interna projekt m.m.
 • Intervjuer och undersökning med målgrupper för att kartlägga beteenden, olika situationer, behov, drivkrafter och förutsättningar för att använda produkten

Designprocessen inleds med en research-fas som ger insikter i hur behoven ser ut och ifall det finns en efterfrågan på marknaden. Insikterna kan också ge upphov till nya innovativa idéer som lyfter den digitala produkten från något vardagligt till något enastående.  

Lära - insikter & modellering

Aktiviteter

 • Sammanställning av produkt- och marknadsinsikter
 • Effektkarta för målstyrning och användarnytta
 • Personas med empati och situationsbeskrivningar

Genom modellering kan vi visualisera insikter och ge svar på vilka mål vi ska uppnå samt vilka övergripande behov och drivkrafter som våra användare (kunder) har. Modelleringen ger en bra överblick för att arbeta målstyrt med affärsnyttan och med användarens intressen i fokus. 

Utforska - idéer och koncept

Aktiviteter

 • Kartläggning och visualisering av scenarios och flöden
 • Framtagning av hypoteser för testning
 • Generera olika idéer för att lösa ett problem eller behov 
 • Skapa grund för innehåll och funktioner samt bärande konceptelement 
 • Produktion av klickbar produktprototyp

Koncept och idéframtagning är en intensiv och kreativ fas där vi med fördel plockar in olika kompetenser för att skapa lösningar tillsammans. Ju fler vi är som samverkar över kompetensgränserna dessto bättre och snabbare kommer vi framåt. Slutprodukten av denna fas är en klickbar prototyp som kan användas för att testa konceptet och våra idéer på verkliga användare och stakeholders. 

Skapa - designramverk

Aktiviteter 

 • Framtagning av en styleguide som beskriver varumärket i en digital miljö 
 • Framtagning av designriktlinjer för användarupplevelser
 • Produktion av ett grafiskt bibliotek med UI-komponenter (färg, form, ikoner, symboler, funktioner etc.) 
 • Produktion av sidmallar och andra bärande designkoncept

Framtagning av ett designramverk syftar till att ha alla delar på plats för implementation, utveckling och vidare förädling (förvaltning). Ramverket är mer än bara designfiler och grafiska element. Det beskriver hur funktion, interaktion, innehåll, upplevelse och grafisk form harmoniserar tillsammans. Ramverket tar också ansvar för helhetsupplevelsen och är varumärkets röst i det digitala ekosystemet.